+ 0
BOENDE
+ 0
ARBETSPLATSER
MEDBORGARDRIVEN KLIMATOMSTÄLLNING

Det är vi som är Stockholm Green Innovation District

Stockholm Green Innovation District är ett nätverk som består av 18 medlemmar: Atrium Ljungberg, ElectriCITY Innovation, Envac, Internetstiftelsen, IVL, Kungliga Tekniska Högskolan, Nacka kommun, Rise, Skanska, Skistar, Smart City Sweden, Stockholm Exergi, Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel, Stockholm stad, SVOA, Stockholm Water Innovation Centre och Urban Tech Sweden. Utöver detta nätverk så tillkommer ElectriCITYs medlemmar och partners som därmed ges en möjlighet till samarbeten och erfarenhetsutbyten i energi och hållbarhetsfrågor.

 Stockholm Green Innovation District bildades 2020 och vi arbetar tillsammans för att utveckla projekt och ledarskap för hållbara och attraktiva städer.

– ATRIUM LJUNGBERG –

Vår främsta uppgift är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer som människor vill vistas i, idag och imorgon. Miljöer som bidrar till samhällets utveckling och som ger en bas för tillväxt och affärer. Fastigheter är grunden i vår verksamhet, men egentligen är vi mer intresserade av människorna som vistas i de miljöer vi skapar.

– ELECTRICITY INNOVATION –

ElectriCITY är ett medborgarinitiativ i form av en testbädd, Hammarby Sjöstad 2.0, för att visa hur en stadsdel kan bli klimatneutral till år 2030. Det bygger på samarbete mellan medborgare, näringsliv, akademi och myndighe.ter. Omfattar åtgärder för att sänka energianvändningen i bostäder och ställa om till förnybar energi, få till stånd laddutrustning för elbilar i alla garage, förbättra hante.ringen av avfall, främja hållbar konsumtion och använda digitaliseringen för att stödja klimatarbetet. Fungerar nu som förebild för hur medborgare i andra stadsdelar kan engageras i omställningen.

– ENVAC –

Envac är stolta uppfinnare av sopsugen och ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Vi leder utvecklingen av framtidens återvinning och resurssmart avfallshantering där datainsamling och AI hjälper till att optimera systemet för att minska både klimatbelastning och kostnader.

Vår vision är att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande generationer. Envacs smarta insamling av avfall och återvinning bidrar till renare och mer hållbarastadsdelar. Digital inno.vation engagerar medborgare och gör systemet kostnads.effektivt och resilient.

– INTERNETSTIFTELSEN –

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Förutom att förvalta den svenska toppdomänen .se så ska Stiftelsen främja god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Twin transition, dvs digitalisering som driver grön omställning, är ett utpekat satsningsområde.

– IVL – SVENSKA MILJÖINSTITUTET – 

På IVL arbetar miljöexperter, ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare. De hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till ett hållbart företag och ett hållbart samhälle. Vi utför konsultuppdrag inom hela hållbarhetsområdet. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss får all vår forskning på köpet. Våra kunder är tillverkningsföretag, tjänsteföretag, kommuner och myndigheter.

– KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN – KTH –

KTH är Sveriges största tekniska högskola. KTH bedriver forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Institutionen för Energiteknik på KTH stödjer utvecklingen i Stockholm Green Innovation District genom att medverka i projekt för omställning från centralt producerad och distribuerad energi till mer av lokal produktion och distribution, i form av mikronät för att kunna lagra och dela energi och tillhandahålla digitala energitjänster.

– NACKA KOMMUN –

Nacka kommun är en del av Stockholm Green Innovation District, för att vi tror på kraften i människor, innovationer och hållbarhet. Tillsammans vill vi vidareutveckla ett dynamiskt företagsklimat i toppklass för att främja hållbar tillväxt och skapa goda förutsättningar för nya mötesplatser och etableringar och arbetstillfällen i det berörda området.

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner som lockar många nya invånare och företag. Nackas starka entreprenörskap grundar sig i ett spännande industriarv i kombination med expansivt nyföretagande.

– RISE – RESEARCH INSTITUTE OF SWEDEN –

RISE Research Institutes of Sweden utgår från att staden är ett sammanflätat socialt, kulturellt och tekniskt system, där byggnader, infrastruktur och digital teknik samverkar med invånarna. Sådana komplexa utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar och ett tvärvetenskapligt perspektiv. I kraft av sin kompetens inom detta område leder RISE stora utmaningsdrivna projekt, både nationellt och internationellt, som stärker städernas och samhällenas utvecklingsförmåga och innovation för en hållbar omställning och attraktiva livsmiljöer.

– SKANSKA – 

Klimatkrisen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett stort ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska klimatpåverkan. Vi vill agera kraftfullt i klimatomställningen och har därför antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

– SKISTAR –

SkiStar är Skandinaviens ledande aktör inom alpin fjällturism. Det är grundläggande för en hållbar utveckling av SkiStars verksamhet att värna om den unika fjällmiljö som bolaget verkar i. Vi väljer produkter och tjänster på ett sätt som begränsar deras miljöpåverkan vid upphandling, produktion, användning och avyttring.

SkiStars målsättning är att bedriva en miljöanpassad verksamhet med så låg energiförbrukning som möjligt. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen och hålla den lägsta nivån i förhållande till verksamheten

– SMART CITY SWEDEN – 

Smart City Sweden är en satsning för att främja och sprida svenska lösningar för smarta och hållbara städer inter.nationellt. IVL Svenska Miljöinstitutet är huvudman för verksamheten. Vi har sammanställt de tio mest intressanta lösningarna i SGID vilka nu marknadsförs mot inhemska och utländska intresserade. Varje besök /digitalt möte följs upp med en affärsrap. port. En affärsutvecklingsgrupp med representanter från näringslivet och konsultbolag ger sedan förslag hur de mest intressanta förslagen ska kunna utvecklas.

– STOCKHOLM EXERGI –

Stockholm Exergi driver en forskningsanläggning som fångar in biogen koldioxid vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tekniken kallas bio-CCS och målet är att ha en fullskalig anläggning i drift 2026. Potentialen är att fånga in 800 000 ton koldioxid, det motsvarar utsläppen från Stockholms vägtrafik under ett helt år. EU ser klimatpotentialen i projektet och har gett Stockholm Exergi bidrag från EU:s innovationsfond. Att fånga in och lagra koldioxid har av FN:s klimatorgan IPCC pekats ut som ett viktigt bidrag för att världen ska nå sina klimatmål.

– STOCKHOLMSREGIONENS EUROPAKONTOR I BRYSSEL – 

Stockholmsregionens Europakontor är etablerat i Bryssel och drivs av Stockholmsregionens Europaförening som har bildats av Stockholms stad, Region Stockholm och kommunförbundet Storstockholm. Föreningen samarbetar i strategiskt viktiga frågor där man har gemensamma intressen; forskning och innovation, energi-, klimat- och miljöfrågor, transportfrågor, digitalisering och regionalpolitik.

Europakontoret bidrar med en mötesplats i Bryssel för Greenovation Europe; ett samarbete under uppbyggnad med Stockholm, Oslo och Valencia som grundare.

– STOCKHOLMS STAD –

Stockholms stad står bakom initiativet Global Green New Deal som ger en inramning till hur städer behöver arbeta för att möta den globala klimatkrisen. Initiativet är utvecklat av det globala nätverket C40 där Stockholms stad är medlem sedan 2007 och som samlar de största städerna i världen i arbetet för att bekämpa klimatförändringar.

Initiativet presenterades den 9 oktober 2019. Det handlar om att erkänna att världen befinner sig i ett klimatnödläge och ska samla dem som är villiga att tillsammans leverera utsläppsminskningar i linje med 1.5-gradersmålet, skydda miljön och bygga en rättvisare framtid samtidigt som man stärker ekonomin.

– SVOA – 

Envac är stolta uppfinnare av sopsugen och ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Vi leder utvecklingen av framtidens återvinning och resurssmart avfallshantering där datainsamling och AI hjälper till att optimera systemet för att minska både klimatbelastning och kostnader.

Vår vision är att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande genera.tioner. Envacs smarta insamling av avfall och återvinning bidrar till renare och mer hållbarastadsdelar. Digital inno.vation engagerar medborgare och gör systemet kostnads.effektivt och resilient.

–SWIC –

SWIC drivs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, och är en utvecklings- och testanläggning för nya klimateffektiva och hållbara lösningar för kommunalt och industriellt vatten. Fokus på att minska halterna av N, P, läkemedelsrester, PFAS m.m med hjälp av biologiska-, kemiska och fysikaliska metoder samtidigt som näringsämnen, metaller och renat vatten kan återföras i kretsloppet och energi produceras. Försöken utförs i en skala så att lösningarna kan implementeras i fullstor skala.

– URBS –

Urbs är ett svenskt företag som arbetar globalt för att visa att klimatomställningen är möjlig. Urbs har valt sin bas i Hammarby Sjöstad för att nära kunna följa stadsutvecklingen inom Greenovation Stockholm. Sedan 2019 har företaget utvecklat projekt i USA, Dubai, Turkiet och Indien tillsammans med investerare, fastighetsaktörer och aktörer inom energi och infrastruktur. Systemen baseras på nordisk teknologi och expertis, och urbs strukturerar även innovativa finansieringslösningar för att möjliggöra storskaliga stadsutvecklingsprojekt.

Medlemmar och partners