– FRÅN AVFALL TILL PRODUKTION AV NYTTIGHETER​ –

SWIC

ÅTERANVÄNDNING AV RENAT AVLOPPSVATTEN​

Att återanvända renat avloppsvatten, i stället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav, blir allt viktigare när vattenbristen breder ut sig.

ÅTERANVÄNDNING AV RENAT AVLOPPSVATTEN​

Swedish Water Innovation Center (SWIC) är en utvecklings- och testanläggning för nya klimateffektiva och hållbara tekniker och processer för vattenrening- och återanvändning, slambehandling samt utvinning av bioenergi och biobaserade produkter. Både kommunal och industriell vattenrening- och återvinning utvecklas och testas. Centret drivs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.

Ett miljöprojekt i det större formatet är Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA), innefattande en uppgradering av Henriksdals avloppsreningsverk med membranbioreaktorteknik (MBR), för att möjliggöra ökad belastning i kombination med uppfyllelse av framtida utsläppskrav. IVL bygger i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall upp det framtida Henriksdals reningsverk i pilotskala för att studera möjligheter och utmaningar med den nya processen. Projektet är fokuserat på signifikant reduktion av både energiförbrukning och kemikalieanvändning.

SWIC har sedan länge arbetat med konceptet att se VA-verk inte bara som anläggningar för rening av avloppsvatten, utan också som produktionsanläggningar för resurser som är viktiga för samhället. Att återanvända renat avloppsvatten, istället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav, blir allt viktigare när vattenbristen breder ut sig. Baserat på SWICs forskning har Simrishamn kompletterat sitt reningsverk med ozon och kolfilterrening vilket eliminerar läkemedelsrester och dessutom ger ett renat avloppsvatten som efter UV behandling troligen kan återföras till grundvattnet.

Fokus på att minska halterna av kväve och fosfor, läkemedelsrester och PFAS med hjälp av biologiska-, kemiska och fysikaliska metoder samtidigt som näringsämnen, metaller och renat vatten kan återföras i kretsloppet och energi produceras. Försöken utförs i en skala så att lösningarna kan implementeras i fullstor skala.