– BIO-CCS –

Stockholm Exergi

VI FÅNGAR IN OCH LAGRAR KOLDIOXID

Stockholm Exergi driver en forskningsanläggning som fångar in och lagrar biogen koldioxid vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tekniken kallas bio-CCS och målet är att ha en fullskalig anläggning på plats och i drift 2026.

VI FÅNGAR IN OCH LAGRAR KOLDIOXID

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggas den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el och avfallstjänster. Idag är fler än 800.000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till det 300 mil långa fjärrvärmenätet, som kopplar samman värme- och kraftvärmeanläggningarna med kunderna. I Hammarby Sjöstad finns Hammarbyverket, som tar vara på restvärmen från vattnet som kommer till Henriksdals reningsverk. Restvärmen blir till ny fjärrvärme och på det sättet bidrar Hammarbyverket till den cirkulära ekonomin.

Att utveckla den cirkulära staden är centralt för Stockholm Exergi som arbetar målmedvetet med återvinning och att minska sina utsläpp av koldioxid. Målet är att verksamheten ska vara klimatpositiv redan 2025. På det sättet kommer företaget att bidra till Stockholms ambition att vara en fossilfri och klimatpositiv stad 2040. Och det finns anledning att tro att Stockholm Exergi kommer att lyckas. Sedan 2019 driver företaget en forskningsanläggning som handlar om att fånga in och lagra biogen koldioxid vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tekniken kallas bio-CCS och målet är att ha en fullskalig anläggning på plats och i drift 2026. Potentialen är att fånga in 800.000 ton koldioxid, det motsvarar utsläppen från Stockholms vägtrafik under ett helt år. EU ser klimatpotentialen i projektet och har gett Stockholm Exergi bidrag från EU:s innovationsfond. Att fånga in och lagra koldioxid har av FN:s klimatorgan IPCC pekats ut som ett viktigt bidrag för att världen ska nå sina klimatmål.